Algemene voorwaarden

Info-pen is een onderdeel van General Gifts

1. Wij behouden ons het recht voor betaling vooraf te vragen.

2. Indien de prijs geldend op de dag van aflevering hoger is dan die op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, en reclamatie geen effect heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden tot 3 dagen na levering, ingeval de prijsverhoging plaatsvond binnen 4 weken na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door koper en verkoper schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Alle betalingen dienen per bank te geschieden.

4. Indien een betalingstermijn is overeengekomen en de betaling ons niet binnen de gestelde termijn heeft bereikt, dan is de koper in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast zijn alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor de rekening van de koper.

5. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Wij behouden het recht voor om 5% meer of minder te leveren dan overeenkomst.

6. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt.

7. Indien onze leverancier door een niet aan ons te wijten oorzaak en ondanks onze aanmaningen, in gebreke blijft met deugdelijk of niet tijdig leveren, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht.

8. Reclame dient, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na levering, schriftelijk ingediend te zijn.

9. Door gehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde zaken vervalt ieder recht op reclame.

10. Het eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper, indien al het door de koper aan ons uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons is voldaan.

11. Na levering van de zaken berust het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan deze zaken mochten ontstaan, bij de koper.

12. Indien de koper jegens ons in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) of surseance van betaling aanvraagt, zullen wij gerechtigd zijn om de zaken terstond terug te nemen en deze onder ons te houden, totdat de koper zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, of de zaken te verkopen, in welk geval de verkoopprijs na aftrek van de kosten in mindering zal worden gebracht op hetgeen de koper aan ons verschuldigd is.

13. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Den Haag, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te nemen.

14. De koper kan binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer en op alle overeenkomsten betreffende de verkoop. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

16. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk is bevestigt en ondertekend door de opdrachtgever.

17. Levertijden in offertes van de opdrachtnemer zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18. De prijzen in genoemde offertes en aanbiedingen exclusief uitzonderlijke verpakkings- en verzendkosten. Hieronder wordt verstaan verzendkosten internationaal, bijzonder hoge verpakkingskosten die afwijken van de normale gang van zaken of eventuele vervoerskosten. Idem voor spoedbestellingen die extra verzendkosten met zich meebrengen.

19. Indien de aanvaarding van een bestelling afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden.

20. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

21. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

22. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.

23. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de zaken worden bezorgd is opdrachtnemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

24. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten, verschuldigd zijn.

25. Door opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. De door opdrachtnemer opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

26. Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is de opdrachtnemer er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen in het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

27. De te leveren zaken kunnen van het getoonde monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

28. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan onmiddellijk worden ontbonden in de volgende gevallen:

29. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

30. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heef zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

31. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of aantal brengt geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Zichtbare gebreken aan product of factuurfouten dient de opdrachtgever binnen vijf dage schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer. Retour zendingen van ontvangen bestelling zijn pas mogelijk na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.